Uncategorized

24 กรกฎาคม 2560

kr1 kr2 kr3 kr4 kr5 kr6 kr7

 

กัลยาณมิตร สำนักปฏิบัติธรรมเตโชวิปัสสนากรรมฐาน จังหวัดสระบุรี

ถวายหนังสือฆราวาสบรรลุธรรม 2 แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต จำนวน 398 รูป

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close