Uncategorized

29 กรกฎาคม 2560

Kr1 KR2 Kr3 Kr4 Kr5

 

29 กรกฎาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 150 รูป  ประกอบด้วย:

1.ครอบครัว “เลิศศรัทธา” ครอบครัว “เวชบรรยงรัตน์”  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 12,000.00 บาท

2.ครอบครัว “ทั่งทอง” ครอบครัว “ทองธีรภาพ”  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 6,000.00 บาท

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close