Uncategorized

6 สิงหาคม 2560

raj1

raj2 raj3 raj5

 

6 สิงหาคม 2560  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. กล่าวสัมโมทนียกถา   ครอบครัวอายุเกษม  ครอบครัวละออง  

ครอบครัวจิตรบุตร  ครอบครัวคล้ายแพร  ครอบครัวนามวงศ์ และ ครอบครัวทองศาลา

ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 121 รูป (ผู้บริหารฯ 4 รูป,พระนิสิตเถรวาท 95 รูป,พระนิสิตมหายาน 22 รูป)

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close