Uncategorized

8 สิงหาคม 2560

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7

 

8 สิงหาคม 2560 เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 463 รูป ประกอบด้วย:

1.พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ วัดตาลล้อม ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร

จำนวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทำบุญคล้ายวันเกิด

2.คณะชาวตลาดสุขุมาลย์สระบุรี (นำโดย คุณวิจิตรา เกริกกุลธร) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร

จำนวน 25,640.00 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://youtu.be/_hnfZK7Jkog

Close