Uncategorized

17 สิงหาคม 2560

vi1 vi2 vi3 vi4 vi5 vi6 vi7

 

17 สิงหาคม 2560์  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 460 รูป  ประกอบด้วย:

1.พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มจร  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,000.00 บาท

2.คุณศรัญญา โพธิ์หิรัญ และครอบครัว ร่วมถวายภัตตาหารเพล

3.แม่ทองสุข นามเจ็ดสี และคณะ  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 30,000.00 บาท

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close