Uncategorized

วันที่ 7 กันยายน 2560

k1 k2

 

k6

k3 k4

วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2560

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 460 รูป  ประกอบด้วย:

1.พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นพ.อนุสวัสดิ์-นางทรรศณีย์ สวัสดิ์เสวี และครอบครัว,กลุ่มกรรมฐานใต้โบสถ์ วัดญาณเวศกวัน,กลุ่มธรรมะยามเย็น โรงพยาบาลรามาธิบดี,

กลุ่มปุญญะภาคี ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล จำนวน 55,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วนบาท)

2.บริษัท ธนากิจการช่าง จำกัด (คุณพจนี จิตรรุ่งเรือง) ถวายเครื่องขัดพื้น 1 ชุด

3.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก-คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (ถวายเครื่องครัวประกอบอาหาร)

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร, เจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร กล่าวสัมโมทนียกถา

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธย

 

Close