Uncategorized

นวัตกรรม (Innovation)

Capture190560

180960

asom9

นวัตกรรม (Innovation)

คือการนำสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้เดิมมาบูรณาการเข้าด้วยกันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่ในการสร้างผลผลิตหรือให้การบริการที่ดีกว่า  ตัวอย่างเช่น นายสตีฟ จ็อบส์ นำเอาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป อินเตอร์เน็ตที่คนอื่นประดิษฐ์ไว้มาบูรณาการเข้าด้วยกันจนสำเร็จออกมาเป็นไอแพด (IPad) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องสร้างนวัตกรรมใน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้

๑.   นวัตกรรมด้านผลผลิต (Product Innovation) เช่น การนำเอาองค์ความรู้ในอภิธรรมปิฎกและวิธีปฏิบัติกรรฐานมาบูรณาการเข้ากับจิตวิทยาตะวันตกจนเกิดสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

๒.   นวัตกรรมด้านการบริการ(Service Innovation) เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งวิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์มาใช้ในการเรียนการสอนและการเผยแผ่ธรรม

๓.    นวัตกรรมด้านกระบวนการ(Process Innovation)  คือการแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อลดขั้นตอนในการผลิต  เช่น วิธีการสอนภาษาอังกฤษแก่มหาเปรียญโดยเทียบเคียงกับภาษาบาลี

๔.    นวัตกรรมด้านการบริหาร(Management Innovation) เช่น การนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการจนได้ผลจริง

กล่าวโดยสรุป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุคมหาวิทยาลัยนานาชาติหรือ มจร ๔.๐ นอกจากจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการพัฒนาต่อไปแล้ว ยังจะต้องมีความพร้อมในเรื่องภาษาต่างประเทศ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และนวัตกรรมทั้งสี่ด้านดังกล่าวมา

เมื่อนั้นแหละวิสัยทัศน์ มจร. ๔.๐ จึงจะกลายเป็นจริง

เอือเฟื้อข้อมูลโดย

http://www.mcu.ac.th/site/pres_info_content_desc.php?p_id=24

Close