Uncategorized

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี

pa2 pa3 pa6 pa8 pa9

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560

ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีพระมหาไพโรจน์ กนโกและทีมงานเป็นผู้ดูแลตลอดโครงการ

 

Close