Uncategorized

วันที่ 9 ตุลาคม 2560

me3me2

  เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 318 รูป (ผู้บริหาร 33 รูป/พระนิสิตเถรวาท 252 รูป/พระนิสิตมหายาน 33 รูป) ประกอบด้วย:

1.คณะพนักงาน PPK T1 (คุณธีระศักดิ์ กองแก้ว) บริษัท ปภังกร เพาเวอร์ไลฟ์ เวิร์ล จำกัด ถวายกาแฟ,โอวัลติน,ขนมปัง (ตอนเช้า)

2.คุณพ่อใส-คุณบุญเสริม พรงาม และคณะลูกหลาน ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.คุณสร้อยทอง จตุพร และคณะกัลยาณมิตร ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 6,000.-(หกพันบาทถ้วน)

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระเดชพระคุณ พระปริยัติพัชราภรณ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์/เจ้าอาวาสวัดไพรสนฑ์ศักดาราม

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

 

Close