Uncategorized

คณะครุศาสตร์นำนิสิตปฏิบัติธรรม

kuru1 kuru2

kuru4

kuru3

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เข้าปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

Close