Uncategorized

วันที่ 20 ตุลาคม 2560

d1 d2 d3

ประกอบพิธีไหว้พระรับศีลถวายภัตตาหาร โดยมี พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร. ประธานสงฆ์

พ.อ.(พิเศษ) สง่า-ดร.ลิ้นจี่ สุขสุโชค และครอบครัว เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 35,000.-(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทำบุญอายุวัฒนมงคลอายุครบ 88 ปี

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Close