Uncategorized

พัฒนาจิตเจริญปัญญา

n0 n5n3

” ทำไมครัวมหาจุฬาฯ จึงมีคุณภาพ “

สนทนาธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแม่ครัววิถีพุทธ ซึ่งทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ในฐานะดูแลการประกอบอาหารถวายพระนิสิตของมหาจุฬา จึงมีการหมั่นสื่อสารกันตามหลักอปริหานิยธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นแม่ครัวที่มีคุณภาพ แม่ครัวมหาจุฬามีความแตกต่างจากที่อื่นเพราะเป็นแม่ครัวทางธรรม 

ซึ่งมีการทำงานโดยการใช้หลักพุทธธรรมแบบ 5 ดี ในการบริหารจัดการในหน้าที่ คือ 
1. “บริการดี” หมายถึง การบริการคืองานบุญ มีความเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ มีความสุขในการทำงาน จนทำให้คนรอบข้างมีความสุข ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน บริการทุกระดับประทับใจ
2. “บริเวณดี” หมายถึง การนำ 5 ส. มาประยุกต์ คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย บริเวณมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย วัตถุสิ่งของหยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูงามตา ทำให้เกิดความไว้วางใจด้านความสะอาด 
3. “บริวารดี” หมายถึง ความเป็นกัลยาณมิตร มีการทำงานเป็นทีม ลักษณะที่ว่ามีอาหารแบ่งกันทาน มีงานแบ่งกันทำจากหนักก็เป็นเบา ด้วยการยึดประโยชน์ส่วนตนไว้ที่สอง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง การทำงานมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ผู้คน วางตนให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตนเอง
4.”บริหารดี” หมายถึง การรู้จักบริหารตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง เป็นที่พึ่งของตนเองจนสามารถให้คนอื่นพึ่งพาอาศัยเราได้ บริหารคน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข บริหารงาน ทำให้คนเบิกบานงานสำเร็จ บริหารเวลา ให้เหมาะสม ทันเวลา ทันสถานการณ์ ทันกิจกรรม ทุกคนเป็นผู้นำในหน้าที่ของตนเอง ทำเองก็ได้ บริหารให้คนอื่นทำก็ได้ ด้วยการให้เกียรติกัน 
5.”บริกรรมดี” หมายถึง มีจิตมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ เน้นการเจริญสติในการทำงาน เริ่มด้วยความสงบจบด้วยความสุขทางใจ ถือว่าเป็นจุดเด่นของแม่ครัวมหาจุฬา มีการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพื่องานที่ดีที่สุด 
สรุปว่า สิ่งที่ทำให้ครัวมหาจุฬา มีคุณภาพ คือการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน อย่างเป็นระบบในฐานะมหาจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านพระพุทธศาสนาของโลก ซึ่งมีพระนิสิตต่างชาติไม่น้อยกว่า 18 ประเทศ มารับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เพล ฉะนั้น แม่ครัวทุกคนทำงานหนักด้วยความเสียสละ ตั้งใจ สมควรได้รับการยกย่อง ชื่นชม อนุโมทนาบุญ 

ด้วยเหตุนี้ แม่ครัวจึงต้องมีการพัฒนาตามหลักภาวนา ๔ คือ พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิตใจ พัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของมหาจุฬา เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านทั้งหลาย

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.
ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร

 

 

 

Close