Uncategorized

ครอบครัวนวพาณิชย์

som som1 som2 som3 som4

 

นางสาวสำราญ-นางสาวสมใจ-นางสาวสำเนียง-นางสาวประนอม นวพาณิชย์  ได้อาราธนาพระสงฆ์ 9 รูป สวดพระพุทธมนต์

พระมหาบุญชู เขมจารี ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ ประธานสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

ทำบุญอุทิศให้ คุณผดุง-คุณวิเชียร-นางอุษณา นวพาณิชย์ และเจ้ากรรมนายเวร ณ ห้องพิธีการ 1

 พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close