Uncategorized

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ra ra2 ra3r ra1

 

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 175 รูป (ผู้บริหาร 27 รูป/พระนิสิตเถรวาท 129 รูป/พระนิสิตมหายาน 19 รูป)ประกอบด้วย:

1.คุณณัฐมน ศิริเจริญไชย และครอบครัว  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 35,000.-(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว)-คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องชาย) ถวายเครื่องครัว

พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต/รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา  เป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียถา 

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Close