Uncategorized

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

si1 si2 si3

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 152 รูป (ผู้บริหาร 10 รูป,พระนิสิตเถรวาท 120 รูป,พระนิสิตมหายาน 22 รูป) ประกอบด้วย :

1.คุณแม่ทองดี บุญประเสริฐ-ครอบครัว และญาติพี่น้อง ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.-และร่วมบริจาคปัจจัยซื้อที่ดิน 10,000.-

2.นายสิทธิโชค-นางโสภณ นาประเสริฐ และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.-และบริจาคปัจจัยซื้อที่ดิน 10,000.-

3.คุณรักษ์วรินทร์ ปัญญาเนรมิตดี และครอบครัว

4.คุณพวงพยอม จักศรีกุล และครอบครัว

พระเดชพระคุณ พระราชปริบัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

Close