Uncategorized

รองคณบดีและเลขาฯมาให้กำลังใจ

d1

bun1

 

 

d2

d3

d4

d5

พระมหาดนัยพัชร์  คมฺภีรปญฺโญ,ดร.รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและพระมหาสันติ  ธีรภทฺโท,ดร.เลขานุการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มาเยี่ยมให้กำลังใจพระนิสิตและนิสิตคฤหัสถ์ในการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม

ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ร่วมฉลองศรัทธาคณะอุบาสกอุบาสิกาที่ได้นำภัตตาหารมาถวาย

ในวันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกาตรงกับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Close