Uncategorized

พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรม

t1 t3 t4

 

พิธีปิดการอบรมโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพนักงาน TMB และครอบครัวพนักงาน ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 โดย พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธาน

นำแผ่เมตตา ทำพิธีขอขมาพระรัตนตรัย ลาศีล 8 สมาทานศีล 5 มอบหนังสือ กราบบูชาพระรัตนตรัย 

ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.

 

Close