Uncategorized

ประชุมฝ่ายสวัสดิการ

mcu2017

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายสวัสดิการ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16 – 26 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมระเบียบรัตน์ พิธีการ 3  อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

Close