Uncategorized

โครงการวิปัสสนาเปลี่ยนชีวิต

253538973

 

253483951 254429832

พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการวิปัสสนาเปลี่ยนชีวิต

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้ปฏิบัติธรรมน้อมขอกราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด ได้มอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติธรรม

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

Close