Uncategorized

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

25465661

25510971

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2560

ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม พ.ศ.2560

Close