Uncategorized

14 มกราคม 2561

u51u50

u52 u53 u54 u55

มอบกำลังใจพนักงานโรงครัวมหาจุฬาฯ

14 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานในพิธี “มอบรางวัลพิเศษและของขวัญปีใหม่” ให้กับ “พ่อครัวแม่ครัว” ณ ห้องพิธีการ 3 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมี พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์, พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล, พระมหาอนุชา กาญจโน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี, พระมหาบุญยืน ญาณโสภโณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ร่วมในพิธีดังกล่าว

 

Close