ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระมหาสมบูรณ์  วุฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโคยโครงการปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง

a1

a2

a5

a3

a6

a4

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดย พระมหาสมบูรณ์  วุฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ได้จัดโคยโครงการปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา  ในการนี้ได้นิมนต์พระมหาเมธา  จนฺทสาโร,ดร.

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นองค์บรรยายธรรมให้พระนิสิตบัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตคฤหัสถ์ได้รับฟัง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางสติปัฎฐาน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยทุกประการ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

Close