Uncategorized

11 กุมภาพันธ์ 2561

554 558 559 555 556 557

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 102 รูป ประกอบด้วย:

1.คุณแม่จินตนา พงษ์สนาม ครอบครัวและญาติมิตร  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน)

2.อาจารย์สำราญ สมพงษ์ และคณะ  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.-(สองหมื่นบาทถ้วน)

พระมหาอนุชา กาญจโน เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร  วังน้อย  อยุธยา  

 

Close