ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมวิปัสสนากรรมฐานพนักงานและครอบครัว TMB

op1 op2

op6op7

op9 op10

op3 op5

 

 

กลุ่มพุทธธรรมนำชัย TMB โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพนักงานและครอบครัว TMB

จำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหอฉันชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดำเนินการอบรมโดย พระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ (พระวิปัสสนาจารย์)

พระครูภาวนาสิงหเขต วิ. (สมเกียรติ ฐานุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด  จังหวัดสิงห์บุรี (พระวิปัสสนาจารย์)

พระอาจารย์สายชล ญาณวีโร วัดราษฎร์บำรุงหนองลี อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (พระวิปัสสนาจารย์)

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  (พระวิปัสสนาจารย์)

ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล  ประธานมูลนิธิโพธิวัณณา  จังหวัดฉะเชิงเทรา

Close