Uncategorized

วันมาฆบูชา มจร อยุธยา

wong1 wong2 wong3 wong4 wong5 wong6 wong7

วันมาฆบูชา ในปีนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส, รศ.,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ (IABU) ได้เป็นประธานสงฆ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณร  คณะอุบาสกอุบาสิกาประกอบพิธีเวียนประทักษิณ  ณ บริเวณหอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(หมายเหตุ : ที่มาของภาพและข่าว : ธรรมวิจัย มจร)

Close