Uncategorized

พระธรรมฑูต ปี2561

vi1 vi2

พระธรรมทูตสายต่างประเทศปี 2561  ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 24 โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต ที่พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการ มอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภค สมทบกองทุนภัตตาหารสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 24 นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  เริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 3  มีนาคม – 2  มิถุนายน 2561  เพื่อพัฒนาการเป็นพระธรรมทูตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีปฏิทาน่าเลื่อมใส ปลูกฝังศรัทธาและอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ฝึกให้พระธรรมทูตมีความเข้าใจในหลักการแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถสอนธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ รวมถึงมีทักษะการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ สนองงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(หมายเหตุ : ที่มาของภาพและข่าว : ธรรมวิจัย มจร)

Close