Uncategorized

พระภาวนาธรรมภิรักษ์ วิ. (รักษ์ อนาลโย)

ana1 ana2

พระภาวนาธรรมภิรักษ์ วิ. (รักษ์ อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

สมทบกองทุนภัตตาหาร มอบน้ำดื่ม ๑ คันรถ

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธา ที่ท่านร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์ทานบริจาคนี้ จงบันดาลให้ท่านปราศจากสรรพโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตราย และเจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ

(หมายเหตุ : ที่มาของภาพและข่าว : ธรรมวิจัย มจร) 

Close