Uncategorized

สามเณรภาคฤดูร้อน มจร อยุธยา

novic1 novic5

novic4

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน ณ มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Close