Uncategorized

24 มีนาคม 2561

sa1 sa2 sa3 sa4 sa5

เจ้าภาพถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ประจำวันเสาร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะคุณแม่บุญช่วย แจ้งเจริญ และครอบครัว
– เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (หมูทอด,แกงส้ม,หมูสะเต๊ะ,น้ำพริก-ผักสด,
ทองหยอด-ฝอยทอง,ลอดช่อง,ข้าวเหนียว-สังคยา,มะยงชิดและเต้าหู้นมสด)

– คุณแม่บุญช่วย แจ้งเจริญ ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 35,000.- (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

– ถวายชุดพระไตรปิฏกและตู้พระไตรปิฏก จำนวน 26,600.- (สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
– ปรารภทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปี 

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธา ที่ร่วมทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งทานบริจาคนี้ จงส่งผลบันดาลให้ท่านและครอบครัวปราศจากสรรพโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตราย และเจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ

(หมายเหตุ : ที่มาของภาพและข่าว : ธรรมวิจัย มจร) 

 

Close