กิจกรรมทำบุญกับมหาจุฬาฯ

ณเข็มอัปสร  สิริสุขะ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

ba ba2 ba3 ba4

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559

ณเข็มอัปสร  สิริสุขะ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพรัตนตรัย

พระสงฆ์ให้ศีลให้พรเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีเป็นลำดับ

ขออนุโมทนาบุญคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะ อันได้แก่

๑.มูลนิธิโพธิวัณณา โดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล,คุณนิภา สุเขียว,คุณชูศักดิ์ โล่สกุลพงศ์

๒.บ้านทิพวรรณ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดย อ.ชาติมา ตัณฑรัตน์

๓.ร้านเอกชัยสาลี่สุพรรณ โดยคุณแม่นฤมล เอี่ยมอดุง

๔.แม่ชีจรัสศรี แดงโรจน์,ดร.แม่ชีเณรัชฌา ศักดิ์ศิริสัมพันธ์และคณะ ในภาคเช้า

ในภาคตอนเพล ได้แก่ ๑.มูลนิธิโพธิวัณณา โดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล และคุณนิภา สุเขียว,คุณชูศักดิ์ โล่สกุลพงศ์

๒.มูลนิธิรักษ์ธรรม โดย คุณวลี-คุณวรางคณา-คุณวทัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา เขตลาดกระบัง กทม.

๓.บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตเลี่ยม จำกัด โดย คุณธนา-คุณวัชรภรณ์ เมฆานุพักตร์ บางปะอิน อยุธยา

๔.คุณณิชากร-คุณวราภรณ์ ทองอินทร์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ

๕.พระมหานิยม สีลสํวโร เจ้าอาวาสวัดกลางดง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา

๖.ศูนย์ศึกษาและสาธยายพระไตรปิฎก จ.นนทบุรี โดย พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิตญาโณ, ผศ.,ดร. ผอ.ศูนย์ศึกษาฯ

๗.คุณทิพวัลย์-คุณสวัญชลัย พรพิบูลย์และครอบครัว เขตสวนหลวง กทม.

๘.บ้านทิพวรรณ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โดย อ.ชาติมา-คุณอธิป ตัณฑรัตน์,

คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ, คุณรามาวดี นาคฉัรีย์,คุณสุกัญญา-คุณไพลิน เนาวรัตโนภาส,

นายแพทย์ สุชาติ-คุณภัทราวดี-คุณสุดาวรรณ เพชราภิรัชต์

ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

…………………………

10.16.55

 

Close