Uncategorized

บรรพชาสามเณร มจร อยุธยา รุ่นที่ 7

u01 01 02

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่๗

– เจ้าภาพผ้าไตร รูปละ ๑,๐๐๐ บาท

– เจ้าภาพภัตตาหาร วันละ ๘,๐๐๐ บาท

– เจ้าภาพน้ำปานะ วันละ ๓,๐๐๐ บาท

– เจ้าภาพทุนการศึกษา รูปละ ๕๐๐ บาท

ร่วมสนับสนุนบริจาคเข้าบัญชี กองทุนพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน 
ธนาคารทหาไทย เลขที่บัญชี ๑๕๕-๒-๑๒๖๘๗-๐

กำหนดการ
– เข้ารับการมอบตัว ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
– พิธีบรรพชาสามเณร ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 

Close