Uncategorized

การสัมมนา”เทคนิคการนำเสนอข่าวยุค 4.0″

k0 k1 k2 k3 k4

พิธีเปิดการสัมมนาโครงการมัมมนา “เทคนิคการนำเสนอข่าวยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษในงานดังกล่าว  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. 

 

 

Close