Uncategorized

พระนิคม ขมจิตฺโต รับมอบหนังสือ

008 002 003 005 004 007 006

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24  ในโอกาสนี้พระมหานพดล  อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ มจร ได้มอบหนังสือให้กับพระนิคม  ขมจิตฺโต รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร เพื่อฺเข้าห้องสมุด หนังสือเรื่อง “แนวทางชีวิตที่ดีงามจากคาถาพระธรรมบท” รวบรวมและรจนา โดย..พระราชปวราจารย์,รศ.ดร.(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.8, พ.ม.,พธ.บ., ศษ.บ., พธ.ด., M.A., Ph.D.)อดีตรองอธิการบดี มจร, อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม,อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอนุโมทนาบุญเจ้าภาพและสาธุชนที่มาทำบุญตักบาตรเช้า ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวััดเพชรบูรณ์  ทั้งนี้จะอบรมหลักสูตรวิปัสสนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ถึง 17 มษายน 2561 

 

Close