Uncategorized

บวชเนกขัมมจาริณี

112 113 114

พระราชวรเมธี,รศ.ดร. เมตตาเป็นประธาน พิธีบวชเนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ โดยมีสามเณร ๘๑ รูป และเนกขัมมจาริณี ๒๓ คน รวมยอดสามเณร – เนกขัมมจาริณี รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๔ รูป/คน

Close