Uncategorized

บิณฑบาต ณ ตลาดวังน้อย

mc2

 

 

 

 

 

mc3

 

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น.

คณะสามเณรภาคฤดู้อน มจร วังน้อย อยุธยา รุ่นที่ 7

ออกรับอาหารบิณฑบาต ณ ตลาดเถลิงเหล่าจินดา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้  นายอำเภอวังน้อย ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสบูชาพระรัตนตรัยรับศีลและ

ถวายอาหารบิณฑบาต  ขออนุโมทนาบญมา ณ โอกาสนี้ 

Close