Uncategorized

คณะสามเณรวัดเรืองยศสุทธาราม

wat1 wat2 wat3

คณะสามเณรและญาติโยมวัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกับคณะสามเณรมหาจุฬาอาศรม ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยการนำของหลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลรัตโนภาส,ดร. เจ้าคณะเขตบางคอแหลม เจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม มีท่านพระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจรและท่านพระมหาไพโรจน์ กนโก ร่วมพิธีรับมอบสามเณร

การปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติธรรมร่วมกันระหว่างคณะสามเณรภาคฤดูร้อนทั้ง ๒ สำนัก คือมหาจุฬาอาศรมกับวัดเรืองยศฯเป็นการสร้างขันติบารมีธรรม ความอดทน ให้กับลูกเณร ทั้ง ๒ สำนักให้มีความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมเป็นสังฆสามัคคี ดังพุทธพจน์ที่ว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี  ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ เป็นเหตุนำมาซี่งความสุข. ความพร้อมเพรียงช่วยกันทำการงานและความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่า สามัคคี 

เมื่อกล่าวโดยประเภทเป็น ๒ ประเภท กายสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันด้วยกำลังกาย ๑ จิตตสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันด้วยน้ำใจ ๑ สามัคคีทั้งสองประเภทนี้ ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน แต่กายสามัคคี ถ้าเป็นแต่เพียงกำลังกาย น้ำใจไม่สามัคคีด้วย เช่น คนที่อยู่ในอำนาจของนายงาน เมื่อนายบังคับก็ช่วยกันยกและลากของอันหนักให้ถึงที่ต้องการได้ เป็นแต่สามัคคีต่ำๆ เพราะช่วยกันทำชั่วคราวที่เขาบังคับเท่านั้น ส่วนจิตสามัคคี เป็นคุณธรรมลึกซึ้งอาจให้ผลแรงกว่าความพร้อมเพรียงกันแต่เพียงกำลังกาย เพราะผู้ที่มีน้ำใจประกอบด้วยไมตรีอารีแก่กันเอง จะมีผู้บังคับก็ตาม ไม่มีผู้บังคับก็ตาม ย่อมสามัคคีพรักพร้อมช่วยกันทำช่วยกันคิด ให้ประโยชน์กิจสำเร็จโดยชื่นตาชื่นใจ ความสามัคคีมีอยู่ในหมู่ใดสมาคมใด หมู่นั้นสมาคมนั้น พึงหวังแต่ความเจริญส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อมทราม.

Close