Uncategorized

3 เมษายน 2561

novic1 novic2 novic3 novic4 novic5

3 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย,พระวิทยากร,สามเณรและเขกขัมมจาริณี 179 รูป (ผู้บริหาร 19 รูป,พระนิสิตเถรวาท 44 รูป,พระนิสิตมหายาน 10 รูป,สามเณร 84 รูป,เนกขัมมจาริณี 22 คน) 
เจ้าภาพประกอบด้วย:
1.Vietnam Group “Ho Tri Tam Bao” บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 15,000.-
2.คุณเยาวมาลย์ วงศ์สวัสดิ์ และครอบครัว
3.คณะผู้ปกครองสามเณรและเนกขัมมจาริณี โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานสงฆ์พิจารณาอาหาร  ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Close