Uncategorized

4 เมษายน 2561

pak0 pak1 pak3 pak4 pak5

4 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต สามเณร เนกขัมมจาริณี 195 รูป (ผู้บริหาร 26 รูป,พระนิสิตเถรวาท 47 รูป,พระนิสิตมหายาน 12 รูป,สามเณร 88 รูป,เนกขัมมจาริณี 22 คน) รับอาหารบิณฑบาตร+พิจารณาอาหาร+ทำภัตกิจ+อนุโมทนาคาถา (เจ้าภาพถวายภัตตาหาร+เครื่องครัว คือ คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว)/คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องชาย) และคณะผู้ปกครองสามเณร+เขกขัมมจาริณี โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธาน) ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close