Uncategorized

19 เมษายน 2561

me11 me12 me13 me14 me15

19 เมษายน 2561 เวลา 19.00-20.30 น.
พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม บรรยายเรื่อง “อารมณ์-การรักษาอารมณ์” ให้กับผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ อาคารวิปัสสนาธุระ (อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close