Uncategorized

ประสาทปริญญาบัตรประจำปี2561

meet2 meet3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 5,670 รูป/คน เข้ารับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมมวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จึงเรียน/เจริญพรมาเพื่อขอความความอุปถัมภ์ภัตตาหารและ น้ำปานะ ถวายพระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตผู้เข้ารับปริญญา ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมอบหมายให้ พระครูภาวนาสารบัณฑิต.ดร. (เมธา จนฺทสาโร) ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ โทร.061-951-5459 ไอดีไลน์ 0925635142 เป็นผู้ประสานงาน

Close