Uncategorized

พระธรรมฑูตปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม

dha2dha1

พระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าอบรมโครงการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน ๑๔๐ รูป โดยกำหนดตั้งแต่ ๓ มีนาคม – ๒ มิถุนายน 2561 เดินทางเข้าปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มจร ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หลังจากเข้าปฏิบัติธรรมที่ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร เพชรบูรณ์ เป็นเวลา ๑ เดือน

ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา มาเยี่ยมและบรรยายธรรมให้ที่ธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 

 

Close