Uncategorized

21 เมษายน 2561

ka1 ka2 ka3 ka4 ka5

21 เมษายน 2561 เวลา 11.15 น.
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต พิจารณาอาหาร โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณรัตนา รัตนภูมี ครอบครัวและญาติมิตร ทำบุญอุทิศให้ คุณแม่ดวงใจ รัตนภูมี  โดยนำถวายภัตตาหารเพล มีขนมหวาน,น้ำผลไม้,ชุดสังฆทานและบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 17,700.-(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Close