Uncategorized

ร่วมบุญตั้งโรงทาน

51 52 53 54 55 56 57

ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมบุญตั้งโรงทาน 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

ในงานประสาทปริญญาบัตร แก่พระภิกษุสงฆ์ทั่วโลก

ในวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2561 มีพระสงฆ์ที่จบการศึกษา จำนวน 5,200 รูป /คน

ร่วมบุญพร้อมกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 

 

https://www.facebook.com/baanphetbumpen/?hc_ref=ARTkpas6Ku2mBKD0JXcEWC-6dSNxr4JTbEKst6-6sl5shoZNUeIBN_IfnY5B4voWrGc&fref=nf

 

Close