Uncategorized

4-6 พฤษภาคม 2561

4-6may ban2 กลุ่มงานมหาจุฬอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตั้งอยู่ 301 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มีวัตถุประสงค์จัดตั้งกลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม  ดังนี้

๑.  เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต

มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

๒.  เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป

๓.  เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรบศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน

๔.  เพื่อเป็นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม

๕.  เพื่อเป็นศูนย์บริการสถานที่ค้นคว้าวิชาการแก่คณาจารย์และพระนิสิต

มีปรัชญา เช่นเดียวกับส่วนงาน

สพฺพทานํ  ธมฺมทานํ  ชินาติ  การให้ธรรมะ  ย่อมชนะ การให้ทั้งปวง

ในการนี้ทางกลุ่มงานได้จัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 จึงประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ

โดยทั่วถึงกัน

 

Close