Uncategorized

เจริญสติปัฏฐานถวายเป็นพุทธบูชา

vesak1 vesak2 vesak3

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือโอกาสนี้ รักษาศีลฟังธรรมเจริญพระกรรมฐานถวายเป็นพุทธบูชา

Close