Uncategorized

16 พฤษภาคม 2561

mc1 mc2 mc3

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พระนิสิต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสามเณร (จำนวน 185 รูป) เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณกัลยาณี คงสมจิตร และคณะกัลยาณมิตร  ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 46 ปี คุณกัลยาณี คงสมจิตร  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 19,999.-  ในโอกาสนี้คุณกัลยาณีและกัลยาณมิตรได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพติดตั้งแอร์คอนดิชั่น ณ อาคารหอฉันชั้น 2 เพื่อประโยชน์แก่หมู่ชนทั้งผองที่จะมาใช้สอยอาคารหอฉันแห่งนี้

ขอให้บุญรักษา พระเมตตา เทวดาคุ้มครอง อนุโมทนาบุญการสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้

พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา  ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
16/5/2018

ใส่ความเห็น

Close