Uncategorized

มอบวุฒิบัตรโครงการใฝ่ธรรมะนำองค์กรเป็นสุข

su1metha1metha2metha3metha4

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายธรรมและมอบวุฒิบัตร
โครงการใฝ่ธรรมะนำองค์กรเป็นสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิยม  เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ถวายเครื่องไทยธรรม เป็นอันเสร็จพิธี

Close