Uncategorized

20 พฤษภาคม 2561

vi1 vi2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 (141 รูป) ทำภัตกิจ+อนุโมทนาคาถา
เจ้าภาพบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 2,500.-
คือ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ปฏิบัติธรรมตามโครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของ คณาจารย์ และบุคลากร/ 18-20 พฤษภาคม 2561) ดำเนินการอบรมโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม รองผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต (ประธานสงฆ์กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา) ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
20/5/2018

Close