Uncategorized

27 พฤษภาคม 2561

20 21 22

นางณัษฐากาญจน์ ติ่งเพชรทองคำ และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดมาติกาบังสุกุล  ทำบุญอุทิศให้ คุณพ่อวิชัย ชัยรัตน์ลี้ตระกูล โดยมี พระสังคม กิตฺติญาโณ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต  เป็นประธานสงฆ์ ศาสนพิธีกรโดย นายถนอม คชแพทย์  ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
**************
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
27/5/2018/เวลา 13.00 น.

Close