Uncategorized

15 มิถุนายน 2561

mrt0 mrt2 mrt4

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานสงฆ์กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา)
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลคือ คุณพันธุ์ ฉัตรนะรัชต์ และครอบครัว (ทำบุญคล้ายวันเกิด) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 15,000.-
********************
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
******************
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
15/6/2561

Close